คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

๑. บททั่วไป

ผู้จัดทำเว็บไซต์ ไม่รับรอง และไม่รับประกันความถูกต้อง ของข้อมูล บริการ ข่าวสาร หรือข้อความใดๆ รวมทั้งลำดับ เวลา ความเป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ ความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ของข้อมูล บริการหรือข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลจากบุคคลที่สาม ซึ่งได้นำมาประกาศบนเว็บไซต์นี้ หรือเป็นข้อมูลของบุคคลที่สาม ในเว็บไซต์อื่น ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ โดยผ่านเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลอื่นใดๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจากการประมาทเลินเล่อ หรือการละเว้นทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดหา รวบรวม ตีความ ตัดต่อ เขียนรายงาน หรือส่งข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ผ่านบริการของเว็บไซต์นี้ หรือไม่ว่าในลักษณะใดๆ ก็ตาม ผู้จัดทำเว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ผู้จัดทำเว็บไซต์ สงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อตกลงและสัญญาตามสมควร หรือหยุดให้บริการชั่วคราวหรือถาวร เป็นบางส่วน หรือทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๒. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้ อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไชต์อื่นๆ (“Hyperlinks”)ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการ และดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ผู้จัดทำเว็บไซต์ มิได้ให้การรับรอง หรือยืนยันความถูกต้อง ในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า ผู้จัดทำเว็บไซต์ ให้การรับรอง หรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ท่าน เลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ผู้จัดทำเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียด ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจน นโยบายการรักษาความปลอดภัย ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น ก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

๓. การไม่ระบุความเป็นเจ้าของในเนื้อหา และการสงวนสิทธิ์

บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ อันเป็นสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของรายอื่น ให้ถือว่าสิทธิ์โดยชอบธรรมทั้งหมด ตกแก่ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ เพื่อความกระชับในการนำเสนอเนื้อหา ผู้จัดทำเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการระบุถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่รับทราบและรู้จักโดยทั่วไป หากมิได้กล่าวเป็นอย่างอื่น บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นสิทธิของเจ้าของเว็บไซต์ โดยชอบด้วยกฎหมาย และได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของประเทศไทย

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน ผู้จัดทำเว็บไซต์ ไม่ว่าเพียงบางส่วน หรือ ทั้งหมด จะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาทันที

๔. การดุแลข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการเท่านั้น  เว็บไซต์นี้ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

๕. ความบกพร่องของสัญญา

ในกรณีอื่นใด หรือหากศาล หรือเขตอำนาจศาลใด เห็นว่าข้อกำหนดของสัญญานี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของสัญญานี้ หรือข้อตกลงนี้ ใช้บังคับไม่ได้ ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นโมฆะ ให้ส่วนที่เหลือของสัญญานี้ ยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยทั้งสองฝ่าย จำต้องหาข้อสัญญาใหม่ มาแทนที่ข้อสัญญาใดๆ ที่ใช้บังคับไม่ได้ ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นโมฆะ